ניהול כספים

ניהול כספים במיקור חוץ מקנה יתרון בכך שהוא מאפשר לחברה ליהנות משירותיו של מנהל כספים איכותי ומנוסה בכמות הזמן הנחוצה לה ובהתאמה מלאה לצרכיה. מנהל כספים שכיר, במשרה מלאה, בדר"כ "שקוע" בעבודה היומיומית תוך שהוא מנווט בין מגוון פעילויות ולכן, נפגעת היכולת והזמינות לראות את "התמונה" הגדולה יותר. לעומת זאת, ההתמקצעות של מנהל כספים חיצוני גבוהה מאוד, מכיוון שהוא מספק את שירותיו ליותר מחברה אחת. לכן, נקודת הראות שלו רחבה יותר בכל תחום תחת אחריותו והוא מהווה מקור ידע נוסף ומוקד להתייעצויות בתחומים רבים ומגוונים ובניית תכנית עסקית.
שימוש מושכל בכלי מיקור החוץ, בתחום הכספים, מקנה ערך מוסף גבוה לחברה מאחר והוא מאפשר מחד חסכון משמעותי בעלות השכר ובהוצאות קבועות ומאידך מאפשר למנהלי החברה להתמקד בליבת העסקים שלה ובפיתוח העסקי תוך כדי ליווי וייעוץ מקצועי ופיננסי.

CFO

מנהל הכספים עוסק בנושאים כלכליים וכספיים תוך תכנון העתיד. השירותים העיקריים אותם מספק מנהל כספים חיצוני כוללים: 

ייעוץ אסטרטגי

מנהל הכספים מתמקד בליבה הכלכלית של החברה ומספק ליווי וייעוץ. הוא מנתח את המידע ומציג בפני הנהלת החברה תובנות פיננסיות, עסקיות ואסטרטגיות הנובעות מהתנהלות החברה ואת ההשלכות והמשמעויות העתידיות של החלטותיה.

ניהול וליווי פיננסי

מנהל הכספים אחראי על ניהול הסיכונים הפיננסיים והוא מייעץ לגבי מדיניות ההשקעות. באחריותו של מנהל הכספים להציג דוחות לבעלי המניות, משקיעים וגופים חיצוניים. כמו-כן, הוא אחראי על התנהלות החברה מול הבנקים וגופים פיננסיים אחרים, בארץ ובחו"ל, וכן מול ספקי ולקוחות החברה והצד הכספי של ההסכמים והחוזים עמם. בנוסף, מנהל הכספים מכין את החברה לקראת ביקורת הדוחות הכספיים והוא עובד באופן שוטף מול רואה החשבון החיצוני והיועצים המשפטיים של החברה.

הערכת ביצועים וניתוח תוצאות

מנהל הכספים מנתח באופן שוטף את תוצאות הפעילות העסקית בשים דגש על רווחיות וכדאיות כלכלית. כמו-כן, מנהל הכספים עורך בקרת תקציב תקופתית תוך בחינת תמחור המוצרים ו/או השירותים. בכך מתאפשרים, מחד, הבנה טובה יותר של המצב הקיים, ומאידך גיבוש מדיניות ניהולית, עסקית ופיננסית למימוש יעדי החברה.

ליווי החברה בתהליך בדיקת נאותות (Due Diligence)

מנהל הכספים מייצג את החברה ומשתתף לכל אורך תהליך בדיקת הנאותות המבוצע ע"י משקיעים, ונציגים מטעמם, כגון: רואי חשבון, עורכי דין ויועצים אחרים. באחריותו של מנהל הכספים להכין ולספק את הנתונים הסטטוטוריים והפיננסיים הנדרשים בתהליך של שירותי חשבות.

ליווי החברה בתהליך הנפקה

מנהל הכספים מלווה ותומך בצוות הנהלת החברה לקראת הנפקה בארץ ו/או בחו"ל. הדוחות הכספיים יותאמו לדרישות רשות ניירות ערך, וכן יינתן גילוי נאות של נתונים עסקיים ופיננסיים הנדרשים בתשקיף.

חשבות

חשב החברה מסייע באופן פעיל למנהל הכספים בתפעולה וניהולה של מחלקת הכספים ובפיקוח על הנהלת החשבונות. נתוניה הכספיים והפיננסיים של החברה מתנקזים אצל חשב החברה והוא דואג לעיבודם לכדי דוחות עסקיים ודוחות עזר ניהוליים, לשימוש פנימי, עבור בעלי העניין והנהלת החברה. בנוסף, מכין חשב החברה את דוחותיה הכספיים לקראת ביקורתם על-ידי רואה החשבון החיצוני וכן, דוחות פיננסיים אחרים עבור גופים אחרים להם מדווחת החברה: מוסדות פיננסיים, גופים ממשלתיים וכו'.

דוחות כספיים

חשב החברה עובד בשיתוף פעולה ומסייע בידי רואה החשבון החיצוני לבצע את ביקורת הדוחות הכספיים. על הדוחות הכספיים לשקף נאמנה את מצבה הכספי של החברה ואת תוצאות פעילותה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. כניסתם לתוקף של כללי התקינה הבינלאומית (IFRS) בישראל ותקנות אי-התלות של רואי החשבון, האוסרות עליהם מתן שירותי ייעוץ, בנוסף לעבודת הביקורת, מצריכה את עריכתם של הדוחות הכספיים על-ידי נותן שירות במיקור חוץ.

תקציב

החשב מכין את התקציב תוך התאמתו לתכנית העבודה של החברה. החשב מבצע בקרות תקציב תקופתיות המאפשרות למדוד את ביצועי החברה והתוצאות העסקיות, בפועל, אל מול התחזיות שעמדו בבסיס התקציב. בנוסף, בקרות אלו מסייעות להתאמות הנדרשות של יתרות התקציב ולתכנון עתידי יעיל יותר.

ניהול תזרים המזומנים

החשב מבקר את הביצוע בפועל של תקציב המזומנים תוך שהוא מבקר את מערכת השליטה בחשבונות הבנקים, מערכת ניהול בטחונות לקבלת אשראי ומערכת גידור הסיכונים הפיננסיים. החשב מפקח גם על יעילות גביית כספים, העברות כספים, וביצוע תשלומים לספקים ונותני שירותים.

דיווחים מיוחדים

רבות מחברות הסטארט אפ נתמכות על-ידי גופים חיצוניים שאינם בעלי עניין בחברה, למשל: משרד התמ"ת (במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, המדען הראשי והקרן לעידוד השיווק לחו"ל), קרנות מקומיות ומחו"ל לסיוע לעסקים, תכניות שת"פ בין התעשייה לבין האקדמיה וכו'. גופים אלו, דורשים מהחברה דיווחים תקופתיים כתנאי לתמיכתם. חשב החברה אחראי להכין את הדיווחים בהתאם לדרישות ולקריטריונים שנקבעו על-די הגופים הנ"ל.

שירותי שכר

החשב אחראי על הכנת המשכורות לעובדי החברה לרבות התשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. החשב מתנהל מול סוכני הביטוח ומנהלי ההסדרים הפנסיוניים ומול הגופים המנהלים את קרנות ההשתלמות והוא אחראי על העברת התשלומים למוסדות אלה. כמו-כן, החשב עובד מול גופים אחרים המספקים שירותים והטבות אחרות לעובדים כגון: חברות ליסינג לרכב, חברות סלולאר, חברות המספקות שירותי קייטרינג והסעדה וכו'.

לפרטים נוספים לגבי ניהול כספים ע"י ש.ב.א אנא התקשר/י אל 054-425-0226 או צור קשר